Kontakt

Informacja o trybie i sposobie przyjęcia do Zakładu udzielana
jest pod  telefonu (015) 822 73 55  lub (015) 823 64 96

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
ul. Dekutowskiego 20, 39-400 Tarnobrzeg
e-mail: zpo.tbg@interia.pl

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Justyna Wojtal
e-mail:  ochronadanych@zpotarnobrzeg.pl