O Nas

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy rozpoczął swoją działalność w dniu 8 sierpnia 2001r. Początkowo przebywało w Zakładzie 18 osób. Obecnie liczba ta wynosi 76 pacjentów. Dodatkowo Zakład opiekuje się  14 osobami w ramach tzw. pielęgnacyjnej opieki domowej. Są to osoby ze schorzeniami neurologicznymi, przewlekle postępującymi chorobami mięśni i stawów, po skomplikowanych złamaniach i urazach, z trudno gojącymi się ranami i odleżynami z licznymi powikłaniami cukrzycowymi, a także chorzy w stanie wegetatywnym.

Misją Zakładu jest pomoc człowiekowi przewlekle choremu w odzyskiwaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności, poprawa jakości jego życia oraz zaangażowanie bliskich mu osób.

Zakład zapewnia pacjentom świadczenia medyczne polegające na:

– świadczeniu całodobowych, kompleksowych działań pielęgniarskich
– sprawowaniu opieki lekarskiej
– kontynuacji leczenia farmakologicznego,
– zapewnieniu niezbędnych konsultacji i badań diagnostycznych
– ustaleniu i stosowaniu diety
– usprawnianiu ruchowym i podejmowaniu działań fizjoterapeutycznych,
– prowadzeniu stymulacji metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi pobudzających aktywność życiową,
– przygotowaniu chorego i jego bliskich do samoopieki i samopielęgnacji.

Poza świadczeniem usług medycznych zajmujemy się także:

– edukacją zdrowotną pacjentów,
– udzielamy wsparcia psychologicznego,
– dla wszystkich pensjonariuszy prowadzimy zespół terapeutyczny

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy świadczy usługi w zakresie rehabilitacji.

Chorzy przebywający w zakładzie odbywają indywidualne zajęcia z fizjoterpeutami
oraz na sali rehabilitacyjnej. Ilość zajęć, czas oraz zakres wykonywanych ćwiczeń
są ściśle dostosowane do stanu zdrowia chorego, współistniejących chorób
i indywidualnych możliwości.

Wykaz zabiegów możliwych do realizacji w Gabinecie Fizykoterapii:

– zabiegi z zakresu magnoterapii
– zabiegi z zakresu elektroterapii/ DD, INTERDYNAMIC,TENS, jonoforeza/
– zabiegi z zakresu laseroterapii/laser biostymulacyjny/
– zabiegi z zakresu światłolecznictwa/lampy sollux, Bioptron/
– masaż klasyczny

oraz z zakresu kizezyterapii:
– ćwiczenia bierne
– ćwiczenia czynno-bierne
– ćwiczenia czynne
– ćwiczenia specjalne
– pionizacja i nauka poruszania się
– ćwiczenia manualne rąk
– ćwiczenia ogólnousprawniające

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych: 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. poz. 731, obowiązuje nowy tryb kierowania do zakładów opiekuńczych (opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych). Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, skierowanie do zakładu opiekuńczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a pacjent składa dokumenty bezpośrednio do wybranego zakładu opiekuńczego.

Jeżeli osoba skierowana do Zakładu z powodu braku miejsca nie może być od razu przyjęta do Zakładu, zostaje wpisana na listę oczekujących.

Kierownik Zakładu zawiadamia pisemnie lub telefonicznie osobę skierowaną do Zakładu, (opiekuna prawnego lub rodzinę), o przybliżonym terminie przyjęcia do Zakładu.

Należy złożyć następujące dokumenty:

a) wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego, wniosek wraz z wymienionymi poniżej dokumentami składa do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca,

b) wywiad pielęgniarski – wypełnia pielęgniarka (zgodnie z ww. rozporządzeniem) i zaświadczenie lekarskie – wypełnia lekarz (zgodnie z ww. rozporządzeniem),

c) skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego – wypełnia lekarz (zgodnie z ww. rozporządzeniem),

d) karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (ocena wg skali Barthel) – wypełnia pielęgniarka oraz lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (do przyjęcia do zakładu kwalifikuje się pacjent, który uzyskał od 0 do 40 pkt),

e) karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego – wypełnia lekarz, jeśli pacjent wymaga takiego żywienia,

f) ocena ryzyka związanego ze stanem odżywiania wypełnia lekarz, jeśli pacjent wymaga żywienia pozajelitowego lub dojelitowego.

Skierowanie do zakładu opiekuńczego i pozostałe dokumenty wypełnione przez lekarza i pielęgniarkę oraz dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (decyzja o wysokości emerytury, renty, zasiłku stałego itp.) – można złożyć lub przesłać na adres zakładu:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu, ul. Dekutowskiego 20
39-400 Tarnobrzeg

O terminie przyjęcia do zakładu informujemy telefonicznie. Jeżeli osoba nie może być przyjęta z powodu braku miejsc, zostaje wpisana na listę osób oczekujących prowadzoną przez zakład.

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne:

Opłata miesięczna na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Zakładzie, określa art.18 ustawy 1 z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , która mówi iż:

– wysokość opłaty maksymalnie wynosi 250 % najniższej emerytury,

– i opłata nie może być  wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta.

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:

1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia,
o którym mowa w pkt 1.

Pacjent przy przyjęciu powinien posiadać:

– dowód osobisty,
– legitymację ubezpieczenia zdrowotnego (legitymacja emeryta, rencisty),
– mydło, szampon, pastę i szczoteczkę do zębów, kubek na protezę (jeżeli pacjent posiada protezę), grzebień, chusteczki higieniczne, przybory do golenia, 2 gąbki do mycia,
– piżamę (2 komplety), kapcie dobrze trzymające stopę, ręczniki – 3 sztuki, w tym 1 duży, wygodne ubranie dzienne, np. dresy, spodnie, bluza (2 zmiany).

Informacji na temat sposobu i trybu kierowania pacjentów udzielamy telefoniczne
Tel. (15) 823- 64-96 oraz (15) 822 73 55 wew. 19