Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno- komunikacyjnej   w Zakładzie Pielęgnacyjno –Opiekuńczym w Tarnobrzegu

Oświadczenie.
ZPO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www. zpotarnobrzeg.pl
Data publikacji strony internetowej   2012-12-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji    2020-12-18

1. Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych   z powodu niezgodności lub wyłączeń:
– część plików nie jest dostępna cyfrowo,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Na niniejszej stronie internetowej  można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół powołany Zarządzeniem Kierownika ZPO.

2. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością niniejszej  strony  internetowej prosimy o kontakt pod adres poczty elektronicznej: kontakt@biurozpo.pl .Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 15 822 73 55 oraz 15 82364 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać na brak zapewnienia dostępności.

3. Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej niniejszych stron internetowych, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji  za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej niniejszych stron lub elementu tych stron internetowych. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

4. Dostępność architektoniczna     
Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy  w Tarnobrzegu, ul. Dekutowskiego 20 ,39-400 Tarnobrzeg.

Do budynku prowadzi główne wejście od strony ul. Dekutowskiego. Na potrzeby pacjentów  w budynku znajdują się dwa wejścia do ogrodu przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze świetlicy dla pacjentów do ogrodu prowadzą drzwi balkonowe z podjazdem dla wózków. W pawilonie A i B znajdują się windy przeznaczone dla pacjentów, personelu i odwiedzających. Na korytarzach oraz schodach w całym budynku zamontowane są poręcze umożliwiające poruszanie się.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze i pierwszym  piętrze oraz pomieszczenia wspólne na parterze budynku. Do wszystkich korytarzy prowadzą schody, które można pokonać za pomocą windy znajdującej się na parterze.

5. Dostępność informacyjno- komunikacyjna
Przed drzwiami zainstalowany jest dzwonek.
W budynkach ZPO  nie ma pętli indukcyjnych, natomiast każda osoba niepełnosprawna może skorzystać z pomocy pracownika ZPO .
W budynku nie ma oznaczeń alfabetem Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki ZPO, istnieje możliwość obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
W ZPO nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online i nie ma możliwości  skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.