Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu

Nasz zakład

Nasz zakład jest placówką o profilu ogólnym przeznaczonym dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i długotrwale unieruchomionych, potrzebujących całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Pierwsi pensjonariusze

Przyjęcie pierwszych pensjonariuszy nastąpiło dnia 8.08.2001 r. Początkowo w Zakładzie przebywało 18 pacjentów, obecnie ich liczba wynosi 76 osób.

Informacji na temat sposobu i trybu kierowania pacjentów udzielamy telefoniczne – tel. (15) 823- 64-96 oraz (15) 822 73 55 wew.19

Odbiorcy świadczeń

Odbiorcami świadczeń są przede wszystkim osoby wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki, oraz w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu opieki krótkoterminowe.

Linki

Podkarpacki Urząd Marszalkowski www.rpo.podkarpackie.pl

Projekt UE

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego”
jest finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowych II-VII Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna oraz budżetu Miasta Tarnobrzeg. WIĘCEJ >>